SK EN DE
icon icon icon icon icon icon
215

Ochrana osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov. Aby ste vedeli kto spravuje Vaše osobné údaje, aké osobné údaje, za akým účelom a aké práva máte, sa dočítate v texte nižšie. Venujte prosím svoju pozornosť prečítaniu hlavných zásad spracovania osobných údajov dotknutých osôb v našej spoločnosti.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti:

ARTHUR Real Estate Company, s.r.o.

Karloveské rameno 6, 841 01 Bratislava

IČO: 46016511

zapísná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa, vo vložke č.: 70513/B

tel.: +421 911 444 820

e-mail: info-ZVNC-arec.sk

 

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje spracovávame v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu/pasu, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie a číslo účtu (IBAN).

 

3. Na aký účel spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame na účely plnenia zmluvy, predmetom ktorej je záväzok našej spoločnosti sprostredkovať pre Vás predaj, kúpu, nájom alebo prenájom nehnuteľnosti, vrátane zabezečenia právneho servisu pri vypracovaní Rezervačných, Kúpnych, Nájomných, alebo iných súvisiacich zmlúv. Plnenie ustanovení zmlúv je právnym základom pre spracovanie osobných údajov.

Samostatne si pritom vyžiadame od Vás súhlas so pracovaním Vašich osobných údajov na účely zasielania nášho newslettera a noviniek z našej ponuky nehnuteľností. Vami udelený súhlas je právnym základom pre spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Takto udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám zaslať Vašu žiadosť e-mailom na našu adresu: info-ZVNC-arec.sk, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Odhlásiť sa z odoberania newslettera môžete aj kliknutím na odkaz „Odhláste sa tu“ v dolnej časti každého newslettera.

 

4. Kto bude mať prístup k Vašim osobným údajom?

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme poveriť ďalších zmluvných sprostredkovateľov, ktorí zabezpečujú ochranu Vašich osobných údajov v rovnakom rozsahu, ako to robíme my. Zoznam sprostredkovateľov je k dispozícii v našej kancelárií.

Medzi sprostredkovateľmi sú najmä naši realitní makléri, pracovníci nášho backofficu, účtovná firma, právnická firma a dcérske spoločnosti v 100% vlastníctve ARTHUR Real Estate Company, s.r.o..
Na spracovávanie Vašich osobných údajov využívame interný informačný systém a systém Realsoft.

 

5. Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu trvania našej zmluvy s Vami a po dobu požadovanú platnými právnymi predpismi, a to najmä zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a po dobu 12 mesiacov pre naplnenie ustanovení Kúpnej zmluvy pri prevode vlastníckych práv nehnuteľností.


V súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov by sme Vás radi poučili o Vašich právach:

Právo na prístup k osobným údajom v zmysle § 21 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, ak áno, aké osobné údaje spracúva, na aký účel, po akú dobu a ďalšie informácie v zmysle § 21 OOÚ.

 

Právo na opravu osobných údajov v zmysle § 22 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov v zmysle § 23 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov a) ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, d) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 OOÚ, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 OOÚ

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a)§ 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) OOÚ a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Poučenie dotknutej osoby o práve namietať spracúvanie osobných údajov § 27 OOÚ

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle § 28 OOÚ

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

  1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
  2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
  3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) tohto ustanovenia je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Dotknutá osoba má v zmysle § 100 OOÚ právo podať  návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených OOÚ.

Ďakujeme.

Pridaj svoju nehnuteľnosť
Chcem predať Chcem kúpiť
Naposledy zobrazené nehnuteľnosti
Zatiaľ ste neprezerali žiadnu nehnuteľnosť